اولیا و مربیان عزیز سعی کنید با مطالعه آموزش نکات تربیتی نقشی موثر در تربیت فرزندان و دانش آموزان خود داشته و جامعه ای مملو از انسان هایی محترم ایجاد نمائیم.

نکات تربیتی و آموزشی:

  •  سعی کنید داشته های دانش آموزتان را به او یادآوری کنید نه نداشته هایش را.
  • با تشویق کردن او، او را به سمت پیشرفت سوق دهید.
  • سعی کنید با زبان دانش آموزان مطالب را عنوان کنید تا با فهم بهتر رضایت بیشتری از کلاس داشته باشند.
  • با بیان ویژگی های مثبت دانش آموزان، انتقادات سازنده خود را آغاز کنید.
  • هرگز شخصیت دانش آموز را سرزنش نکنید، بلکه رفتار آنها را سرزنش کنید.

“مثلا بگوئید تو را دوست دارم اما رفتارت را خیر”